ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Home / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΒΑΝΝΕΡ

 • →Το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών παραδίδεται στον μαθητή κατά την εγγραφή του.

 • →Αλλαγές στο πρόγραμμα γίνονται έπειτα από συνεννόηση με τη διεύθυνση.

 • →Σε περίπτωση αλλαγής ή αναπλήρωσης μαθημάτων, μαθητές και κηδεμόνες ενημερώνονται εγκαίρως.

 • →Οι μέρες αργίας που ισχύουν για τις δημόσιες υπηρεσίες ισχύουν και για το φροντιστήριο Μ.Ε. «ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ». Κατά τη διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα το πρόγραμμα μαθημάτων και διαγωνισμάτων διαφοροποιείται και δίδεται στους μαθητές σε προγενέστερο χρόνο.

 • →Οι καθηγητές πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του φροντιστηρίου Μ.Ε. «ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ» τουλάχιστο 10 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος. Σε περίπτωση απουσίας οφείλουν να ενημερώσουν τουλάχιστο 2 ημέρες πριν τη διεύθυνση. Πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για το μάθημα και να έχουν διανείμει το διδακτικό υλικό στους μαθητές. Αντιμετωπίζουν εξίσου όλους τους μαθητές, χωρίς διακρίσεις και προσβολές προς την προσωπικότητα τους.

 • →Το διδακτικό υλικό διανέμεται μια φορά στους μαθητές. Σε περίπτωση απώλειας, ο μαθητής οφείλει να τις προμηθευτεί ξανά με δικά του έξοδα.

 • →Ο χειρισμός του κλιματιστικού μηχανήματος, της τηλεόρασης και κάθε άλλου τεχνολογικού μέσου γίνεται μόνο από τους καθηγητές ή με την επίβλεψή τους.

 • →Τακτικές ενημερώσεις για τη πορεία των μαθητών γίνονται το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα. Έκτακτες ενημερώσεις γίνονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, έπειτα από συνεννόηση με τη διεύθυνση.

 • →Οποιεσδήποτε συμβουλευτικές υπηρεσίες από τους καθηγητές προς τους μαθητές (π.χ. για επαγγελματικό προσανατολισμό) λαμβάνουν χώρα εκτός διδακτικής ώρας και μετά από συνεννόηση τη διεύθυνση.

 • →Η διδακτική ώρα διαρκεί 50 λεπτά.

 • →Τα δίδακτρα καταβάλλονται στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα και είναι ανεξάρτητα των απουσιών του μαθητή. Το ακριβές ύψος των διδάκτρων καθορίζεται στην καρτέλα μαθητή που παραδίδεται υπογεγραμμένη από τον κηδεμόνα / γονέα στην αρχή της διδακτικής περιόδου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των διδάκτρων, είναι στη διακριτική ευχέρεια του φροντιστηρίου η συνέχιση ή μη των μαθημάτων, χωρίς καμιά άλλη υποχρέωση από τη πλευρά του φροντιστηρίου.

 • →Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή σε ώρα μαθήματος.

 • →Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων, ποτών και ροφημάτων στο χώρο του κέντρου ιδιαιτέρων μαθημάτων. Επίσης, δεν επιτρέπεται η ρύπανση του χώρου με σκουπίδια, καθώς και το γράψιμο σε καρέκλες, τραπέζια, τοίχους κ.λ.π. Οι κανόνες υγιεινής πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Τυχόν φθορές και ζημίες που οφείλονται σε δράση μαθητή, αποκαθίστανται με χρηματική επιβάρυνση του κηδεμόνα / γονέα.

 • →Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός των χώρων του φροντιστηρίου Μ.Ε. «ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ».

 • →Δεν επιτρέπεται η αναίτια παραμονή των μαθητών στο γραφείο διεύθυνσης.

 • →Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στην αίθουσα τουλάχιστο 5 λεπτά πριν την έναρξη της παράδοσης. Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης ενημερώνεται ο κηδεμόνας.

 • →Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν όλες τις ώρες παράδοσης των μαθημάτων που έχουν επιλέξει και να συμμετέχουν ανελλιπώς σε όλα τα διαγωνίσματα.

 • →Οι μαθητές οφείλουν να έρχονται κατάλληλα προετοιμασμένοι και με το υλικό των μαθημάτων μαζί τους.

 • →Οι μαθητές υποχρεούνται να σέβονται συμμαθητές και καθηγητές και να μη δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του κέντρου ιδιαιτέρων μαθημάτων. Απαγορεύονται οι διενέξεις, το απρεπές λεξιλόγιο, η ανάρμοστη συμπεριφορά και η με οποιονδήποτε τρόπο παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής του μαθήματος. Σε αυτή την περίπτωση, ο καθηγητής δύναται να αποβάλλει τον εν λόγω μαθητή και να τον παραπέμψει στη διεύθυνση.

 • →Για οποιοδήποτε πρόβλημα έχει κάποιος μαθητής με συμμαθητή ή καθηγητή του, οφείλει να απευθύνεται στη διεύθυνση.

 • →Οι μαθητές οφείλουν να προσέχουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Το φροντιστήριο Μ.Ε. «ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ» δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν απώλεια τους.

 • →Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή από παράδοση μαθήματος ή από διαγώνισμα, ο κηδεμόνας οφείλει να έχει ενημερώσει εγκαίρως τη διεύθυνση. Ειδάλλως, ενημερώνεται ο κηδεμόνας από τη διεύθυνση μετά το πέρας του μαθήματος. Οι απουσίες των μαθητών καταγράφονται. Παράλληλα, ο μαθητής οφείλει να ενημερωθεί για την παράδοση που έχασε, να προμηθευτεί το διδακτικό υλικό και να προσέλθει πλήρως προετοιμασμένος στην επόμενη παράδοση.

 • →Ο μαθητής υποχρεούται να παρακολουθεί το μάθημα μέχρι τη λήξη της διδακτικής ώρας. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής θελήσει να αποχωρήσει για λόγους υγείας στη διάρκεια αυτής, προηγουμένως ενημερώνεται ο κηδεμόνας. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως λόγου αποχώρησης, με την αποχώρηση του μαθητή από το φροντιστήριο Μ.Ε. «ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ», το τελευταίο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

 • →Στη διάρκεια των διαλειμμάτων ο μαθητής υποχρεούται να παραμένει εντός του χώρου του φροντιστηρίου. Σε περίπτωση που αυτός απομακρυνθεί, το φροντιστήριο Μ.Ε. «ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ» δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οτιδήποτε.

 • →Απαγορεύεται η εισαγωγή ποδηλάτων, μηχανών και άλλων μέσων μηχανολογικού ή άλλου εξοπλισμού εντός του κτιρίου που βρίσκεται το φροντιστήριο Μ.Ε. «ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ». Οποιαδήποτε φθορά προκληθεί από σχετική ενέργεια, αποκαθίσταται πλήρως με δαπάνη του κηδεμόνα του μαθητή που προέβη στην ανωτέρω ενέργεια.

 • →Σε περίπτωση πάσης φύσεως φθορών στην υλικοτεχνική υποδομή του κέντρου ιδιαιτέρων μαθημάτων η οποία οφείλεται σε ανάρμοστη δράση μαθητή, το κόστος αποκατάστασης επιβαρύνει αποκλειστικά τον κηδεμόνα του συγκεκριμένου μαθητή.

 • →Απαγορεύεται η είσοδος των μαθητών στο έτερο ήμισυ του 1ου ορόφου του κτιρίου που βρίσκεται το φροντιστήριο Μ.Ε. «ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ», καθώς και εξ ολοκλήρου στον 2ο όροφο και στην ταράτσα.

 • →Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο όχληση των λοιπών ενοίκων του κτιρίου που βρίσκεται το φροντιστήριο Μ.Ε. «ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ».

 • →Η διεύθυνση μπορεί να επιπλήξει μαθητές που δε συμμορφώνονται με τους ανωτέρω όρους, παρουσία του κηδεμόνα. Σε περίπτωση επανειλημμένων επιπλήξεων και μη συμμόρφωσης, η διεύθυνση μπορεί να διακόψει τη παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον συγκεκριμένο μαθητή.